WEB-технологияларының негіздері

Антенна жібергіш пен Қабылдағыш арасындағы элемент болып табылады. Өткізгштер мен кеңістіктерге ұҚсайтын антенналар жіберу кезінде электромагниттік ауытҚуларды сәулелендіру мен Қабылдау «Құлап бара жатҚан» энергияны жинайды.

Антенналар кіре берістегі кедергісі жоғары жиілікпен аныҚтайды. Антеннаға түсетін Қуаттың бәрі маңайдағы кеңістікке тарамайды. Бір бөлігі сәулелендіруге, Қалғаны антеннаны Қыздыруға кетеді. Антеннедан бөлінген Қуаттардың Қатынасы антеннаның пайдалы әсер ету коэффиценті деп аталады.

Пайызбен

Электромагниттік толқындар әр бағытта тең тарамайды. Ондай тең таратытын антенналар жоҚ. Электрлік өріс кеңістіктегі таралу бағыттылыҚтың амплитудалыҚ мінездемесімен аныҚталады.

Ол антеннамен түзілген амплитуданың тәуелділігімен аныҚталады. Ол бағыттан баҚылау нүктесіне қарай орындалады. БаҚылау нүктесіне бағыт азимутальді  мен аныҚталады және координаттар жүйесінің сфералыҚ  бұрыштарымен аныҚталады (6.58 сурет). Сонымен Қатар амплитуда антеннадан r ҚайыҚтыҚпен өлшенеді. БағыттылыҚ графикалыҚ кескінін бағыттылыҚтың диаграммасы деп аталады. Диаграмма кеңістік түрде көрсетіледі  Мұндай диаграмманы Құру Қолаысыз сол себептен басҚа бір жазықтықтағы диагрммаларды Құрады. Ол жазыҚ Қиылыспен f() және f(  ) полярлыҚ немесе декарттыҚ координаттар жүйесінде Құрылады.

Әр түрлі диапазондағы жіберуші антеннаның ерекшеліктері. Километрлік және гектометрлік радиотолҚында дыбыстыҚ радиохабарлар желісінде кеңінен Қолданылады. Жіберілетін антенналар Қызмет көрсетудің орталығында орналасҚан және олар жер бетінен бағытталмаған сәулелендіруді Құрады, горизонталь жазыҚьыҚта шеңбер түрдегі диаграммасы болуы керек. Мұндай шарттарға мачта –антенналары мен башня-антенналары жауап береді. Олардың биіктігі 150-250 м; ал кейбір антенналар 350-500 м биіктікте де болады.

Жергілікті радиолинияларында 50..100 км декаметрлік радиотолҚындар және жай антенналар Қолданылады.

Метрлік диапазон телевизиялыҚ және дыбыстыҚ хабарламаларды ұйымдастыруда Қолданылады, сонымен Қатар аныҚталған зонада Қозғалмалы заттардың байланысында да Қолданылады. Жіберетін антенналар бағытталмаған горизонталь жазыҚтыҚта сәулелендіру туғызуы керек.

Дециметрлік, сантиметрлік және одан ҚысҚа радиотолҚындар радиорелейлік байланысты орнатуға Қолданылады. Радиорелейік линиялардағы антенналар жоғары бағытталған болулары керек, олардың диаграммалары «инелік формада» болады. (661 сурет).Кең тарағандары айналыҚ антенналар ең Қарапайымы осылардың параболалыҚ антенна 1-суретінде көрсетілген. ҚысҚа диапазонды радиотолҚындардың таралуына антенналарды ондаған жүздеген метр бірліктікте орнату керек.

1-сурет. «Инелік формадағы» бағытталған диаграмма. Әр түрлі диапазонындағы Қабылдаған антенналардың ерекшеліктері.

Error: Reference source not found

Антенна- Қаратпа Құрылғы. Егер антенна радиотолҚындарды жаҚсы бөлсе , ол оларды жаҚсы Қабылдайды. Диаграмма формасы антеннаның Қабылдағыш па, әлде жібергішпен ойысына Қарамайды. «Бағытталған диаграмма» түсінігі Қабылдағыш антенна үшін өзгешелеу жоғары суретте көрсетілген.

Радиотіршіліктің энергия антеннадан радио Қабылданады және керісінше жағдайда сигналдың радиожиіліктік энергиясы көмегімен бағытталатын электрлік тізбек және көмекші Құрылғалар фидер деп аталады. Километрлік, гектометрлік радиотолҚындар диапазонындағы Қолданылатын антенналар радиожібергішпен коаксильді көпөткізгішті фидерлер көмегімен біріктіріледі. Декаметрлік диапазонда фидерлер 2 немесе 4 өткізгіш линиялары түрінде орындалады. Қазіргі кезде антенналар мен фидерлерді Құру туралы сұраҚтар талҚылануда.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Бөлісу